Centrum DER-MED
TikTok
YouTube
Instagram
Facebook

Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych Kraków

Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych Kraków

Zabieg w kategoriach:

Chirurgia estetyczna i plastyczna Dermatologia i dermatochirurgia Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych Kraków

Zmiany, które budzą jakiekolwiek podejrzenia, najlepiej i najbezpieczniej usunąć chirurgicznie za pomocą skalpela. Wycina się je z odpowiednim marginesem skóry, aby w całości pozbyć się zagrażającej zdrowiu tkanki. Jest to warunek prawidłowego zabiegu. Następnie znamię wysyłane jest do laboratorium na badanie histopatologiczne, które daje odpowiedź czy wycięta zmiana była zdrowa czy onkologiczna.

W naszym Centrum zabieg usu­wa­nia zmian skór­nych wyko­ny­wany jest przez lekarzy chirurgów, chirurgów dziecięcych, chirurgów onkologów oraz dermatochirurgów. Tak doświadczeni specjaliści dają gwa­ran­cję pre­cy­zyj­nego usu­nię­cia naro­śli jak rów­nież zszy­cia rany w taki spo­sób, aby bli­zna była jak naj­mniej widoczna. Wycina się je z odpo­wied­nim mar­gi­ne­sem skóry, aby w cało­ści pozbyć się zagra­ża­ją­cej zdro­wiu tkanki. Następnie zna­mię wysy­łane jest do labo­ra­to­rium na bada­nie histo­pa­to­lo­giczne, które daje odpo­wiedź czy zmiana cho­ro­bowa została usu­nięta z mar­gi­ne­sem zdro­wych tka­nek, czyli w całości.

Dodatkowo po usu­nię­ciu szwów możemy zapro­po­no­wać Państwu odpo­wied­nią dla bli­zny pro­fi­lak­tykę prze­ciw­bli­znową, aby zre­du­ko­wać do mini­mum ryzyko two­rze­nia się blizn prze­ro­sto­wych i kelo­idów (bliznowców).

Poznaj szczegóły

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

Jest to badanie pod mikroskopem materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego) po usunięciu zmian skórnych. Każda zmiana wycięta ze skóry lub tkanki podskórnej powinna zostać zbadana przez wykwalifikowanego histopatologa. Każdy rodzaj wyciętej zmiany posiada specyficzną dla siebie budowę histologiczną (rodzaj i układ komórek). Pozwala to na odróżnienie od siebie np. brodawki od włókniaka albo znamienia barwnikowego od czerniaka złośliwego. Ma to decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu z pacjentem. Badanie histopatologiczne daje również odpowiedź, czy zmiana chorobowa została usunięta z marginesem zdrowych tkanek, czyli w całości.

Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych Kraków

Centrum DER-MED

Zalety

 • Całkowite usunięcie zmiany skórnej wraz z odpowiednim marginesem.
 • Możliwość zbadania usuniętej zmiany tzw. badanie histopatologiczne i ocenienia stopnia złośliwości.
 • Szybkie usunięcie problemu.
 • Ciągła opieka Profesjonalistów podczas leczenia.
 • Znieczulenie miejscowe.
 • Możliwość zbadania zmiany pod wideodermatoskopem czy zmiana kwalifikuje się do natychmiastowego wycięcia czy do obserwacji.

Efekty

 • Usunięcie zmiany skórnej z okolicy twarzy czy na ciele.
 • Informacja czy zmiana była łagodna.
 • Profilaktyka nowotworowa.

Wskazania

 • Niepokojące zmiany barwnikowe na twarzy i ciele.
 • Niepokojące zmiany skórne na twarzy i ciele.
 • Profilaktyka nowotworowa.

Główne przeciwwskazania

 • Ciąża i karmienie piersią, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.
 • W obrębie miejsca, gdzie znajduje się znamię, występuje zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi i krążenia.
 • Opryszczka w miejscu zabiegowym.
 • Zły stan zdrowia.
 • Uczulenie na lek znieczulający.
 • Świeża opalenizna.
Centrum DER-MED

Proces zabiegu

1. Konsultacja z lekarzem.

Podczas konsultacji lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad, aby wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu. Następnie ogląda zmianę skórną oraz przedstawia plan jej usunięcia, terapii.

Zanim lekarz przystąpi do usuwania zmiany skórnej, podaje pacjentowi znieczulenie miejscowe. Następnie za pomocą sterylnych narzędzi usuwa zmianę oraz zakłada szwy.

Podczas wizyty kontrolnej z pacjentem lekarz zdejmuje szwy oraz ocenia proces gojenia się rany po usuwaniu zmiany skórnej.

Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg usunięcia zmiany skórnej nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważne jest jednak szybkie umówienie w przypadku niepokojącej zmiany skórnej oraz stała kontrola pieprzyków np. u dermatologa i badanie ich. Najdokładniejsze badanie umożliwia wideodermatoskopia.

Miejsce wykonywania zabiegu

Profesjonalny gabinet zabiegowy w Centrum DER-MED w Krakowie.

Miejsce wykonywania zabiegu

Miejsce:
Kraków

Czy usunięcie zmiany skórnej boli?

Nie, zabieg usunięcia zmiany skórnej wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Zmiany skórne usuwa lekarz chirurg lub lekarz dermatochirurg.

Podczas zabiegu lekarz usuwa całą zmianę skórną wraz z małą ilością okalającej ją zdrowej tkanki. Takie podejście daje pewność, że nie została w skórze żadna część zmiany.

Cena
Usuwanie zmiany skórnej od 500 W zależności od wielkości zmiany. Cena indywidualnie ustalana przez lekarza. Konsultacja lekarska jest bezpłatna w przypadku wykonania zabiegu tego samego dnia.
Usuwanie zmiany skórnej przez chirurga plastyka od 1000 W zależności od wielkości zmiany. Cena indywidualnie ustalana przez lekarza. Konsultacja lekarska jest bezpłatna w przypadku wykonania zabiegu tego samego dnia.
Badanie histopatologiczne od 80
Konsultacja chirurga lub dermatochirurga 250 Cena konsultacji jest bezpłatna w przypadku wykonania zabiegu tego samego dnia.

Opinie

Wszystkie prawa zastrzeżone
© 2024 Centrum DER-MED Kraków
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych