• English

Wycinanie zmian skórnych

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych

Centrum DER-MED wykonuje chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych. Zmiany, które budzą jakie­kol­wiek podej­rze­nia, naj­le­piej i naj­bez­piecz­niej usu­nąć chi­rur­gicz­nie za pomocą skal­pela.

EFEKTY ZABIEGU

  • usunięcie zmian skórnych

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

 

Koszt: od 300-1000zł
Czas: 15 - 30 minut
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr Robert Wilk

dr Małgorzata Ozaist

Prof. dr hab. Piotr Skotnicki

DLACZEGO WYBRAĆ
WYCINANIE ZMIAN SKALPELEM W CENTRUM DER-MED?

W naszym Centrum zabieg usu­wa­nia zmian skór­nych wyko­ny­wany jest przez dr Roberta Wilka – spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie chi­rur­gii, co daje gwa­ran­cję pre­cy­zyj­nego usu­nię­cia naro­śli jak rów­nież zszy­cia rany w spo­sób, dzięki któ­remu bli­zna będzie jak naj­mniej widoczna. Wycina się je z odpo­wied­nim mar­gi­ne­sem skóry, aby w cało­ści pozbyć się zagra­ża­ją­cej zdro­wiu tkanki. Jest to waru­nek pra­wi­dło­wego zabiegu. Następnie zna­mię wysy­łane jest do labo­ra­to­rium na bada­nie histo­pa­to­lo­giczne, które daje odpo­wiedź czy zmiana cho­ro­bowa została usu­nięta z mar­gi­ne­sem zdro­wych tka­nek, czyli w całości.

Dodatkowo po usu­nię­ciu szwów możemy zapro­po­no­wać Państwu odpo­wied­nią dla bli­zny pro­fi­lak­tykę prze­ciw­bli­znową, aby zre­du­ko­wać do mini­mum ryzyko two­rze­nia się blizn prze­ro­sto­wych i kelo­idów (bliznowców).

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]