• English

Usuwanie przebarwień

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Usuwanie przebarwień

Nieregularne plamki o róż­nym stop­niu zabar­wie­nia od lek­kiej poma­rań­czy do ciem­nego brązu, poja­wiają się naj­czę­ściej na czole, policz­kach, w oko­li­cach ust czy dło­niach. Ich powsta­nie jest wyni­kiem zabu­rzeń wydzie­la­nia mela­niny w naszej skó­rze. Z reguły mamy do czy­nie­nia z pie­gami, ostudą, pla­mami wątro­bo­wymi, czy prze­bar­wie­niami posłonecznymi.

Przebarwienia to uciąż­liwy defekt kosme­tyczny – ujmu­jący piękna naszej skó­rze. Dzięki połą­cze­niu der­ma­to­lo­gii z medy­cyną este­tyczną oraz zabie­gami kosme­tycz­nymi sku­tecz­nie uwal­niamy skórę od tych drob­nych niedoskonałości.

EFEKT ZABIEGU

  • usunięcie przebarwień
  • poprawa kondycji skóry
  • spły­ce­nie drob­nych zmarsz­czek
  • ujed­no­li­ce­nie koloru skóry

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 150zł
Specjalista: dr Irena Serówka
dr Marta Librant- Suska
dr Katarzyna Podolec

dr n.med. Anna Krajewska-Wojtyś

 

KTÓRĄ METODĘ
WYBRAĆ?

Do zabie­gów usu­wa­nia prze­bar­wień sto­su­jemy:

  • peelingi medyczne
  • mikro­der­ma­bra­zję
  • laser Sciton
  • świa­tło BBL Forever Young

Wyboru wła­ści­wej metody usu­wa­nia prze­bar­wień doko­nuje lekarz w trak­cie kon­sul­ta­cji lekar­skiej poprze­dza­ją­cej zabieg.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

  • w cza­sie trwa­nia kura­cji usu­wa­nia prze­bar­wień nie powin­ni­śmy korzy­stać z sola­rium jak rów­nież uni­kać ostrego słońca

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]