• English

Skleroterapia żył

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Skleroterapia żył – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyń

Centrum DER-MED stosuje skleroterapię – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyń. Zabieg skle­ro­te­ra­pii pozwala na zamknię­cie prak­tycz­nie każ­dego naczy­nia przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej tech­niki wyko­na­nia zabiegu. Stanowi to istotną alter­na­tywę dla lecze­nia ope­ra­cyj­nego obar­czo­nego więk­szym ryzy­kiem powi­kłań i koniecz­no­ścią pobytu w szpi­talu.

EFEKTY ZABIEGU

  • usunięcie pękniętych naczyń
  • usunięcie żylaków

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 500zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr Robert Wilk

JAK WYGLĄDA  SKLEROTERAPIA W CENTRUM DER-MED?

Najpierw Doktor Robert Wilk ocenia naczynia oraz decyduje czy przeprowadzić badanie USG żył. Następnie rozpoczyna procedurę.

Zabieg pre­pa­ra­tem Aetoxysclerol pozwala na zamy­ka­nie zarówno małych pającz­ków jak i dużych żył na koń­czy­nach dolnych. Żyły są nastrzy­ki­wane spe­cjal­nym środ­kiem obli­te­ru­ją­cym, który w kon­tro­lo­wany spo­sób drażni ścianę wewnętrzną naczy­nia i uak­tyw­nia pro­cesy zapalne. Prowadzi to do obkur­cze­nia i trwa­łego zaro­śnię­cia żyły. Natychmiast po nastrzy­ki­wa­niu zakła­dany jest opa­tru­nek uci­skowy. Dzięki temu ściany żyły zbli­żają się do sie­bie. Utrzymanie uci­sku przez dłuż­szy okres zabez­pie­cza przed powi­kła­niami oraz zwięk­sza szanse powo­dze­nia zabiegu. Dalszy pro­ces goje­nia dopro­wa­dza do cał­ko­wi­tego zaro­śnię­cia świa­tła żyły i do jej zwłók­nie­nia. Czas goje­nia zależy od śred­nicy żyły, stop­nia zaawan­so­wa­nia żyla­ków oraz indy­wi­du­al­nych wła­ści­wo­ści orga­ni­zmu i wynosi: w przy­padku pajączków - około 4 tygo­dnie, w przy­padku żył o dużym przekroju - od około 4 do 6 miesięcy.

ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZABIEGU

  • po zabiegu należy spa­ce­ro­wać co naj­mniej 20 minut. Nie wolno w tym cza­sie sie­dzieć lub stać
  • opatrunek uci­skowy nie może być zdej­mo­wany na noc, ani do kąpieli przez 3-8 dni – zależ­nie od zale­ceń lekarza
  • w przy­padku drę­twie­nia, mro­wie­nia lub pobo­le­wań nogi wska­zany jest krótki, 2-3 minu­towy spacer
  • niewielki obrzęk kostki i stopy jest zja­wi­skiem nor­mal­nym i można go zmniej­szyć przez wyso­kie uło­że­nie nogi lub uci­śnię­cie stopy i kostki dodat­ko­wym ban­da­żem. Poluzowanie opa­trunku przed wyzna­czo­nym przez leka­rza ter­mi­nem jest nie­wska­zane i może zmniej­szyć sku­tecz­ność lecze­nia. Obrzęk ustę­puje w kilka godzin po zdję­ciu opatrunku
  • w przy­padku wystą­pie­nia bar­dzo sil­nego obrzęku, zaczer­wie­nie­nia koń­czyny, sil­nego bólu i wzro­stu tem­pe­ra­tury w cza­sie nosze­nia opa­trunku lub w kilka dni po jego zdję­ciu, należy nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z leka­rzem prowadzącym
  • po zabiegu pacjent powi­nien spa­ce­ro­wać codzien­nie około godziny i utrzy­my­wać czynny tryb życia. Założony opa­tru­nek nie prze­szka­dza w wyko­ny­wa­niu codzien­nych czyn­no­ści i pracy. Należy uni­kać dłuż­szego sta­nia lub sie­dze­nia. W pierw­szych 2 dniach po zabiegu, w przy­padku poja­wie­nia się bole­sno­ści, poleca się łagod­nie dzia­ła­jący śro­dek prze­ciw­bó­lowy (np. Paracetamol, APAP, Ibuprom)
  • po zdję­ciu opa­trunku można zaob­ser­wo­wać nie­wiel­kie siniaki, a leczony żylak jest widoczny jako zielonkawo-siny powró­zek, twardy i tro­chę bole­sny. Wchłania się on zwy­kle w ciągu 1-6 miesięcy

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]