• English

Przeszczep włosów metodą S.A.F.E.R

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi metodą S.A.F.E.R

DER-MED wykonuje zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi z wykorzystaniem metody S.A.F.E.R (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation), to naj­no­wo­cze­śniej­sze na świe­cie urzą­dze­nie, umoż­li­wia­jące szyb­kie i mało­in­wa­zyjne prze­pro­wa­dze­nie zabiegu trans­plan­ta­cji wło­sów. Zastosowanie tech­no­lo­gii SAFER wyklu­cza ryzyko uszko­dze­nia pobie­ra­nych cebu­lek wło­so­wych, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo i naj­wyż­szą jakość pobra­nego mate­riału, jak rów­nież skraca zna­cząco czas zabiegu.

EFEKTY ZABIEGU

 • brak blizn
 • szybka rekon­wa­le­scen­cja
 • powrót do pracy/sportu w ciągu paru dni
 • trwale, natu­ralne rezultaty

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 11,50 /1 graft (minimalna cena zabiegu to 3500 zł) zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY!
Czas: od 3h
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr Anna Krajewska-Wojtyś
dr Małgorzata Ozaist

DLACZEGO WYBRAĆ
METODĘ PRZESZCZEPIANIA WŁOSÓW S.A.F.E.R.?

Wykorzystanie metody S.A.F.E.R. jest przełomowym roz­wią­za­niem, które daje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia innych obsza­rów niż skóra głowy do pobra­nia miesz­ków wło­so­wych. Materiał może zostać pobrany m.in. z klatki pier­sio­wej, brody, koń­czyn czy też ple­ców itp., co roz­sze­rza zna­cząco moż­li­wo­ści transplantacji.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

 • łysie­nie andro­ge­nowe u mężczyzn
 • łysie­nie andro­ge­nowe u kobiet
 • łysie­nie pourazowe
 • łysie­nie po oparzeniach
 • łysie­nie po napromienianiu
 • łysie­nie spo­wo­do­wane sta­nami zapal­nymi skóry – po ich wyleczeniu
 • bli­zny pooperacyjne
 • uzu­peł­nie­nie zabie­gów rekon­struk­cyj­nych skóry owło­sio­nej głowy
 • ubytki owło­sie­nia w oko­licy brwi, wąsów i brody

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • zaawan­so­wana cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane ciśnie­nie krwi
 • cho­roby zapalne skóry głowy
 • łysie­nie plackowate
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • uczu­le­nie na środki miej­scowo znieczulające
 • bar­dzo młode osoby przed­wcze­śnie dotknięte łysie­niem androgenowym
 • prze­byty zawał serca
 • wynisz­cze­nie organizmu

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]