• English

Powiększanie piersi i pośladków

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem

Centrum DER-MED stosuje metodę Body Jet, która pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki.

EFEKTY ZABIEGU

 • pozwala zwięk­szyć roz­miar biu­stu
 • sko­ry­go­wać kształt i pod­nieś piersi
 • pozwala uzu­peł­nić braki lub ubytki
 • przywrócenie piersi po mastektomii
 • powiększenie piersi o co najmniej jeden rozmiar

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 5000zł + cena za odessanie tkanki tłuszczowej
z wybranego obszaru ciała
Czas: 2 - 3h
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr Robert Wilk
dr Tomasz Mierzwiński
dr Przemysław Cuber

DLACZEGO WYBRAĆ
METODĘ BODY JET W CENTRUM DER-MED?

Zabieg wykonywany jest przez lekarza z dużym doświadczeniem. Tłuszcz odsysany w trakcie zabiegu to naj­bar­dziej natu­ralny i bez­pieczny mate­riał wypeł­nia­jący, który może posłu­żyć do powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia piersi, poślad­ków, wypeł­nia­nia twa­rzy, czy innych obsza­rów ciała. Co ważne, to jedyna metoda, dzięki któ­rej otrzy­muje się tkanki o nie­znisz­czo­nej struk­tu­rze i naj­wyż­szej jako­ści. Stanowi to naj­więk­szą gwa­ran­cję utrzy­ma­nia się wypeł­nie­nia zacho­wa­nia rezul­ta­tów kształ­to­wa­nia biu­stu. Zabieg reim­plan­ta­cji prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pod­czas jed­nej sesji ope­ra­cyj­nej połą­czo­nej z odsy­sa­niem tkanki tłuszczowej.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • nie­le­czona cukrzyca
 • nad­ci­śnie­nie
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • cho­roby serca
 • nie­wy­dol­ność nerek
 • nie­wy­dol­ność wątroby
 • stany zapalne

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]