• English

Metoda S.A.F.E.R

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

EFEKTY ZABIEGU

 • brak blizn
 • szybka rekon­wa­le­scen­cja
 • powrót do pracy/sportu w ciągu paru dni
 • trwale, natu­ralne rezultaty

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 11,50 / 1 graft (cena minimalna zabiegu to 3500 zł) zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY!
Czas: od 3h
Znieczulenie: tak, zapytaj również o możliwość znieczulenia gazem - podtlenkiem azotu
Specjalista: lek. med. Małgorzata Ozaist
lek. med. Anna Krajewska-Wojtyś

Zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi metodą S.A.F.E.R

DER-MED wykonuje zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi z wykorzystaniem metody S.A.F.E.R (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation), to naj­no­wo­cze­śniej­sze na świe­cie urzą­dze­nie, umoż­li­wia­jące szyb­kie i mało­in­wa­zyjne prze­pro­wa­dze­nie zabiegu trans­plan­ta­cji wło­sów. Zastosowanie tech­no­lo­gii SAFER wyklu­cza ryzyko uszko­dze­nia pobie­ra­nych cebu­lek wło­so­wych, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo i naj­wyż­szą jakość pobra­nego mate­riału, jak rów­nież skraca zna­cząco czas zabiegu.

DLACZEGO WYBRAĆ
METODĘ PRZESZCZEPIANIA WŁOSÓW S.A.F.E.R.?

Wykorzystanie metody S.A.F.E.R. jest przełomowym roz­wią­za­niem, które daje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia innych obsza­rów niż skóra głowy do pobra­nia miesz­ków wło­so­wych. Materiał może zostać pobrany m.in. z klatki pier­sio­wej, brody, koń­czyn czy też ple­ców itp., co roz­sze­rza zna­cząco moż­li­wo­ści transplantacji.

Wykonując zabieg u nas wybierasz DOŚWIADCZENIE, WIEDZĘ I BEZPIECZEŃSTWO: Byliśmy pierwsi!
Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy wykonywać zabiegi przeszczepu włosów metodą S.A.F.E.R. Zabieg przeprowadzają u nas lekarze specjaliści. Nasi lekarze, są specjalistami w swoim fachu, jako praktycy wykonali już setki zabiegów przeszczepów włosów. Regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w licznych krajowych jak i zagranicznych szkoleniach poświęconych tematyce transplantacji włosów.

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTA

POZNAJ WSZYSTKIE METODY
PRZESZCZEPU WŁOSÓW

Dowiedz się czym różnią się te metody przeszczepu i zapytaj jaką technikę transplantacji wykonuje Twój lekarz.

STRIP – to pierwsza i najbardziej podstawowa metoda przeszczepu włosów – polegająca na wycięciu paska skóry z włosami z okolicy potylicznej i następnie wszczepienia pasków z włosami w miejsca ubytków.

Wady
- wysoka inwazyjność metody, wycięcie paska skóry z tyłu głowy
- trwała blizna w miejscu pobrania
- trudność gojenia się ran
- możliwość uszkodzenia nerwów,
- czas trwania zabiegu i jego bolesność

Metoda FUE - powstała jako nowsza metoda, bazująca na ręcznym przeszczepianiu pojedynczych włosów. Metoda FUE polega na nawierceniu otworów w skórze głowy przy użyciu sprzętu (np. SAFE) w celu pobrania graftów (włos wraz z cebulką) oraz następnie na mozolnym ręcznym pobieraniu ich i wsadzaniu, włos za włosem przy użyciu pęsety chirurgicznej.

Wady:
-duże ryzyko nieprzyjęcia się przeszczepu, uszkodzenia graftów sięgające nawet 30%
- brak automatyki, możliwości kontrolowania przebiegu zabiegu i głębokości, na którą lekarz wchodzi sztancą w skórę głowy
- czasochłonność, związana z konieczność wykonywania zabiegu ręcznie

S.A.F.E.R -najnowocześniejsza, najbezpieczniejsza i w pełni zautomatyzowana metoda przeszczepu włosów, która w pełni usuwa podstawową słabość metody FUE: ryzyko uszkodzenia graftów. W technologii SAFER, wszystkie etapy zabiegu wykonywane są automatycznie przez urządzenie i wspierane dodatkowo przez lekarza. Mieszki włosowe są wyciągane i wszczepiane automatycznie przy użyciu podciśnienia, co niweluje do zera ryzyko mechanicznych uszkodzeń cebulki włosa. SAFER, daje gwarancje największej skuteczności przyjęcia się przeszczepu.

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • zaawan­so­wana cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane ciśnie­nie krwi
 • cho­roby zapalne skóry głowy
 • łysie­nie plackowate
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • uczu­le­nie na środki miej­scowo znieczulające
 • bar­dzo młode osoby przed­wcze­śnie dotknięte łysie­niem androgenowym
 • prze­byty zawał serca
 • wynisz­cze­nie organizmu

WSKAZANIA DO ZABIEGU

 • łysie­nie andro­ge­nowe u mężczyzn
 • łysie­nie andro­ge­nowe u kobiet
 • łysie­nie pourazowe
 • łysie­nie po oparzeniach
 • łysie­nie po napromienianiu
 • łysie­nie spo­wo­do­wane sta­nami zapal­nymi skóry – po ich wyleczeniu
 • bli­zny pooperacyjne
 • uzu­peł­nie­nie zabie­gów rekon­struk­cyj­nych skóry owło­sio­nej głowy
 • ubytki owło­sie­nia w oko­licy brwi, wąsów i brody

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]