• English

Leczenie nietrzymania moczu – Laser Mona Lisa

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Leczenie nietrzymania moczu

DER-MED leczy nietrzymanie moczu za pomocą lasera. Nietrzymanie moczu może dotknąć każ­dej z nas nie­za­leż­nie od wieku. Wynika to mię­dzy innymi z wraż­li­wo­ści kobie­cych narzą­dów na zmiany hor­mo­nalne (ciąża, poród, menopauza).

Leczenie nie­trzy­ma­nia moczu przy pomocy lasera MonaLisa Touch jest bez­bo­le­sne, nie wymaga znie­czu­le­nia, jest nie­in­wa­zyjne i nie wymaga hospi­ta­li­za­cji.

EFEKTY ZABIEGU

  • odzy­skanie kom­fortu zarówno pod wzglę­dem fizycz­nym jak i psy­chicz­nym
  • odzy­skanie pew­ności sie­bie
  • pozytywny wpływ na życie intymne

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 1100zł- zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY!
Czas: 30 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów w serii: 1 - 2
Odstępy: 4 tygodnie
Specjalista: dr Izabela Danielak
dr Marta Librant- Suska
dr Małgorzata Ozaist

JAK WYGLĄDA
LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU W CENTRUM DER-MED?

Do zabiegu kwa­li­fi­kuje pacjentkę lekarz gine­ko­log, lekarz medy­cyny este­tycz­nej oraz wynik aktu­al­nego bada­nia cytologicznego. Zabieg MonaLisa Touch wyko­ny­wany jest przy pomocy spe­cjal­nej gło­wicy wypo­sa­żo­nej w ska­ner, którą lekarz wpro­wa­dza do wnę­trza pochwy. Laser działa bez­po­śred­nio na jej ścianki, powo­du­jąc mnó­stwo pre­cy­zyj­nie roz­miesz­czo­nych mikro­ura­zów w ślu­zówce, co skut­kuje powsta­niem nowych mło­dych komó­rek i gru­czo­łów, co wpływa na grun­towną prze­bu­dową całej ślu­zówki pochwy. Zabieg zapew­nia odbu­dowę błony ślu­zo­wej oraz reduk­cję pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chirurgicznej. Zabieg jest bez­bo­le­sny i nie wymaga znie­czu­le­nia oraz okresu rekon­wa­le­scen­cji. Po około 3 dniach można wró­cić do życia seksualnego.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres [email protected]