• English

Strefa medyczna

Sprawdź nasze zabiegi!

TULIP – Lipofilling

Lipofilling TULIP – odmładzanie skóry własnym tłuszczemLIPOFILLNG – odmładzanie tłuszczem Amerykański system TULIP to najbardziej nowoczesna metoda lipotransferu, którego celem jest nadanie naturalnego efektu wypełnienia oraz odmłodzenia skóry. Do zabiegu wykorzystywany jest naturalny materiał wypełniający jakim jest tłuszcz pacjenta. Dzięki możliwości przeszczepienia tłuszczu wraz z komórkami macierzystymi, możemy modelować rysy i owal twarzy osiągając jednocześnie […]

Liposukcja NIL – rewolucja w modelowaniu sylwetki!

Liposukcja NIL – rewolucja w modelowaniu sylwetki!N.I.L.® (Nutational Infrasonic Liposculpture) stanowi rewolucje w modelowaniu sylwetki i zwieńczenie postępu w technikach liposukcji wibracyjnej tzw. wibroliposukcji od wielu lat uważanej przez chirurgów plastycznych za najbardziej bezpieczną, precyzyjną i skuteczną metodę odsysania tkanki tłuszczowej. Czemu służy liposukcja N.I.L.? Zabieg liposukcji wykonujemy w celu redukcji objętości tkanki tłuszczowej, wymodelowania […]

Pozyskiwanie komórek macierzystych z tłuszczu – Q-graft® – Ortopedia

Medycyna regeneracyjna wciąż poszukuje nowych rozwiązań, aby leczyć schorzenia ortopedyczne! Zespół DER-MED, jako pierwszy w Polsce Południowej,  przeprowadził zabieg z zastosowaniem wyspecjalizowanego separatora komórek macierzystych Q-graft®! Nasze Centrum jako pierwsze w Polsce Południowej i jedno z niewielu w Europie oferuje Państwu pionierską metodę odseparowania komórek macierzystych. Q-graft® jest jedynym na świecie zamkniętym systemem do poboru […]

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka – plastyka (korekta) opadających powiekCentrum DER-MED wykonuje plastykę opadających powiek. Nadmiar skóry na powie­kach powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy ale cza­sem ogra­ni­cza pole widze­nia. Rozwiązaniem tego pro­blemu jest korekta gór­nych powiek (nazwana przez leka­rzy blefaroplastyką). Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry, głównie powiek górnych, wykonuje się to zarówno przy udziale […]

Korekta odstających uszu

Korekta odstających małżowin usznychOdstające uszy są dla wielu pacjentów nieakceptowaną cechą, którą chcieliby poprawić. Medycyna od wielu lat pomaga pacjentom w tej dziedzinie. W Centrum DER-MED oferujemy Państwu korektę odstających małżowin usznych. Zabieg jest dość krótki (trwa bowiem 1-1,5 godziny), wykonywany w znieczuleniu miejscowym i wykonywany jest przez doświadczonego chirurga. Nie wymaga także hospitalizacji po. […]

Labioplastyka warg sromowych

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)Centrum DER-MED wykonuje zabieg plastyki warg sromowych, który umożliwia korekcje defek­tów, w zależ­no­ści od rodzaju pro­blemu lub stop­nia jego zaawan­so­wa­nia, moż­liwa jest dzięki chi­rur­gicz­nym lub nie­in­wa­zyj­nym pro­ce­du­rom wyko­ny­wa­nym lase­rem MonaLisa Touch. Zabiegom tym pod­dają się jest zarówno kobiety bar­dzo mło­dych jak i doj­rzałe. Przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego znacz­nie wpływa na poprawę samo­po­czu­cia […]

Depilacja laserowa (Light Sheer DUET)

Depilacja laserowaDepilacja laserowa jest metodą trwałą, bezpieczną, szybką i bezbolesną. Każda z tradycyjnych technik usuwania owłosienia (golenie, elektroliza, wosk, itp.) niesie ryzyko wrastania włosów, przebarwień, reakcji alergicznych a nawet blizn i możliwości zakażeń wszczepiennych. Depilacja laserowa jest wolna od tych zagrożeń, jest metodą bezinwazyjną, nie narusza delikatnej struktury skóry, działa powierzchniowo. Nasze urządzenia to lasery […]

Leczenie nietrzymania moczu – Laser Mona Lisa

Leczenie nietrzymania moczuDER-MED leczy nietrzymanie moczu za pomocą lasera. Nietrzymanie moczu może dotknąć każ­dej z nas nie­za­leż­nie od wieku. Wynika to mię­dzy innymi z wraż­li­wo­ści kobie­cych narzą­dów na zmiany hor­mo­nalne (ciąża, poród, menopauza). Leczenie nie­trzy­ma­nia moczu przy pomocy lasera MonaLisa Touch jest bez­bo­le­sne, nie wymaga znie­czu­le­nia, jest nie­in­wa­zyjne i nie wymaga hospi­ta­li­za­cji. EFEKTY ZABIEGU odzy­skanie […]

Labioplastyka warg sromowych

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)Centrum DER-MED wykonuje zabieg plastyki warg sromowych, który umożliwia korekcje zbyt dużych, zdeformowanych lub asymetrycznych warg sromowych. Niezależnie od stop­nia zaawan­so­wa­nia problemu, zabieg wykonywany jest za pomocą mało inwazyjnej pro­ce­du­ry lase­rem MonaLisa Touch. Labioplastyce pod­dają się kobiety zarówno bardzo młode jak i doj­rzałe. Przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego znacz­nie wpływa na poprawę samo­po­czu­cia […]

Liposukcja

Odsysanie tkanki tłuszczowejLiposukcja to zabieg modelujący sylwetkę. Polega na usuwaniu tkanki tłuszczowej z tkanki podskórnej za pomocą lasera lub specjalnego roztworu wodnego. W Centrum DER-MED wykonujemy zabiegi liposukcji za pomocą dwóch metod: Liposukcja laserowa Sction ProLipo PLUS – do usuwania mniejszych depozytów tłuszczu Liposukcja Body Jet – do usuwania większych depozytów tłuszczu i kształtowania sylwetki […]

Nawilżanie i obkurczanie pochwy

Obkurczenie i nawilżenie pochwyDER-MED wykonuje zabieg obkurczenia i nawilżenia pochwy, który zapew­nia obkur­cze­nie pochwy, odbu­dowę błony ślu­zo­wej oraz reduk­cję pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chirurgicznej. EFEKTY ZABIEGU odbudowa błony śluzowej lepsze nawil­że­nie pochwy zmniejszenie i poprawa ela­stycz­no­ści pochwy SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 1100zł Czas: 30 minut Znieczulenie: nie Ilość zabiegów w serii: 1 – 2 […]

Wybielanie okolic intymnych

Wybielanie odbytu, warg sromowych i okolic pachwinCentrum DER-MED wykonuje zabieg wybielania okolic intymnych, ich ciemny kolo­ryt to naj­czę­ściej dzie­dziczna cecha osob­ni­cza, ale sprzy­jają temu rów­nież czyn­niki zewnętrzne, takie jak np. wizyty w sola­rium, czy też bar­dzo jasna kar­na­cja. Wiele osób nie akcep­tuje u sie­bie takiego wyglądu i odczuwa skrę­po­wa­nie pod­czas zbli­że­nia z part­ne­rem. Współczesna medy­cyna […]

Konsultacje ginekologiczne

Porady i konsultacje lekarskieDER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI Koszt: 120zł Cytologia: 45zł Posiew:  Czas: 15 – 30 minut  Specjalista: dr Izabela Danielak dr Marta […]

Liposukcja Sciton Pro Lipo

Liposukcja Sciton Pro LipoCentrum DER-MED wykonuje zabieg liposukcji przy wykorzystaniu SCITON Joule ProLipo Plus – uni­kalnego sys­temu słu­żącego do lase­ro­wej lipo­lizy (usu­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej) z jed­no­cza­sową kontr­ak­cją – obkur­cza­niem nad­miaru wiot­kiej skóry sta­nowi abso­lutną nowość na świa­to­wym rynku sys­te­mów do lase­ro­wej liposukcji. EFEKTY ZABIEGU zmniej­sze­nia obję­to­ści tkanki tłusz­czo­wej wymodelowanie sylwetki obkurczenie skóry SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: […]

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem systemem Body Jet i NIL

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem (system Body Jet i NIL)Centrum DER-MED stosuje metodę Body Jet, która pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki. EFEKTY ZABIEGU pozwala zwięk­szyć roz­miar biu­stu sko­ry­go­wać kształt i pod­nieś […]

Liposukcja Body Jet

Liposukcja Body Jet – odsysanie tkanki tłuszczowejCentrum DER-MED wykonuje liposukcję Body Jet, która jest inno­wa­cyjną metodą likwi­do­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia ciała. Zabieg prze­pro­wa­dza się przy zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion), która pozwala bez­piecz­nie i selek­tyw­nie usu­nąć tłuszcz oraz przy­wró­cić ide­alną figurę przy pomocy spe­cjal­nego stru­mie­nia roz­tworu wod­nego. To naj­lep­sza alter­na­tywa dla walki z […]

Powiększanie piersi i pośladków

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczemCentrum DER-MED stosuje metodę Body Jet, która pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki. EFEKTY ZABIEGU pozwala zwięk­szyć roz­miar biu­stu sko­ry­go­wać kształt i pod­nieś piersi pozwala uzu­peł­nić braki lub […]

Metoda S.A.F.E.R

EFEKTY ZABIEGU brak blizn szybka rekon­wa­le­scen­cja powrót do pracy/sportu w ciągu paru dni trwale, natu­ralne rezultaty SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 3500zł – zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY! Czas: od 3h Znieczulenie: tak, zapytaj również o możliwość znieczulenia gazem – podtlenkiem azotu Specjalista: lek. med. Małgorzata Ozaist lek. med. Anna Krajewska-Wojtyś Zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji […]

Leczenie trądziku

Leczenie trądzikuCentrum DER-MED leczy trądzik wykorzystując „systemem skojarzony” polegającym na łączeniu kuracji i zabiegów medycznych z kosmetycznym oczyszczaniem i odpowiednią pielęgnacją chorej skóry. Leczenie trądziku to długotrwały proces wymagający cierpliwości. Zdarza się, iż choroba utrzymuje się przez kilka lat, ustępując dopiero między 20 a 30 rokiem życia, a czasem później. Mimo ustępstwa często zostawia po […]

Dermatoskopia zmian skórnych

Dermatoskopia zmian skórnychCentrum DER-MED wykorzystuje Fotofinderdermatoskop – to obec­nie naj­no­wo­cze­śniej­sze urzą­dze­nie do bada­nia zmian skór­nych w kie­runku czer­niaka przy pomocy kom­pu­tera. Pozwala na bez­pieczne, szyb­kie i bez­bo­le­sne zdia­gno­zo­wa­nie więk­szo­ści zna­mion oraz archi­wi­za­cje danych. Badaniu powinny się pod­da­wać regu­lar­nie osoby z grupy pod­wyż­szo­nego ryzyka: o jasnej kar­na­cji, oczach, z licz­nymi piegami. ZALETY ZABIEGU bez­pieczne bez­bo­le­sne moż­li­wość […]

Usuwanie zmian skórnych

Usuwanie zmian skórnychCentrum DER-MED stosuje różnorodne metody w zależności od rodzaju zmian, w celu ich eliminacji: laserowe usuwanie zmian skórnych elektrokoagulację kriochirurgię chirurgiczne wycinanie zmian Najodpowiedniejsza metoda wybierana jest podczas spotkania konsultacyjnego z lekarzem specjalistą. Spotkanie to także doskonały czas na zadanie wszystkich nurtujących nas pytań i na uzyskanie odpowiedzi dotyczących również przygotowania do zabiegu […]

Przeszczep włosów metodą S.A.F.E.R

Zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi metodą S.A.F.E.RDER-MED wykonuje zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi z wykorzystaniem metody S.A.F.E.R (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation), to naj­no­wo­cze­śniej­sze na świe­cie urzą­dze­nie, umoż­li­wia­jące szyb­kie i mało­in­wa­zyjne prze­pro­wa­dze­nie zabiegu trans­plan­ta­cji wło­sów. Zastosowanie tech­no­lo­gii SAFER wyklu­cza ryzyko uszko­dze­nia pobie­ra­nych cebu­lek wło­so­wych, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo i naj­wyż­szą jakość pobra­nego mate­riału, jak […]

Chirurgiczne usuwanie tatuaży

Usuwanie zmian skórnychW Centrum Der-Med oferujemy Państwu chirurgiczne usuwanie tatuaży. Poprawiamy także błędne usunięcie tatuaży laserami. Lekarz Chirurg podczas konsultacji dobierze nie tylko sposób w jaki usunie tatuaż, ale i odpowie na wszystkie Państwa pytania. Spróbuje też określić czy jedno wycięcie zmiany wystarczy, czy trzeba będzie ją powtórzyć. Zalecenia dotyczące przygotowania do zabiegu oraz czasu […]

Usuwanie chirurgiczne

Chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nychCentrum DER-MED wykonuje chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych. Zmiany, które budzą jakie­kol­wiek podej­rze­nia, naj­le­piej i naj­bez­piecz­niej usu­nąć chi­rur­gicz­nie za pomocą skal­pela. EFEKTY ZABIEGU usunięcie zmian skórnych SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 150zł Czas: 15 – 30 minut Znieczulenie: tak Specjalista: dr Robert Wilk DLACZEGO WYBRAĆ WYCINANIE ZMIAN SKALPELEM W CENTRUM DER-MED? W naszym Centrum […]

Usuwanie laserowe

Laserowe usuwanie zmian skórnychLaser Sciton ProFractional, to naj­no­wo­cze­śniej­szy i naj­bar­dziej pre­cy­zyjny laser do odmła­dza­nia i likwi­da­cji defek­tów skór­nych. To abso­lutna rewo­lu­cja w walce z bli­znami, zmarszcz­kami, roz­stę­pami, prze­bar­wie­niami oraz wszel­kimi innymi zmia­nami skórnymi. Swoją nie­za­wod­ność Sciton zawdzię­cza połą­cze­niu dwóch współ­pra­cu­ją­cych ze sobą modu­łów: „pro­frac­tio­nal” oraz „micro peel” (peeling lase­rowy złusz­cza­jący naskó­rek), które wzmac­niają wza­jem­nie sku­tecz­ność […]

Laserowe zamykanie naczynek

Zamykanie naczynekCentrum DER-MED wykonuje zabieg zamykania naczynek za pomocą najskuteczniejszego roz­wią­za­nia jakim jest zamy­ka­nie ich za pomocą Lasera Quadro Star® – urzą­dze­nia nie­miec­kiej pro­duk­cji, stwo­rzo­nego dla potrzeb medy­cyny estetycznej. EFEKTY ZABIEGU obkur­cze­nie i trwałe zamknię­cie naczy­nia brak blizn bezpieczeństwo – brak uszkodzenia tkanek SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 200zł Czas: 15 – 30 minut Znieczulenie: nie […]

Usuwanie przebarwień

Usuwanie przebarwieńNieregularne plamki o róż­nym stop­niu zabar­wie­nia od lek­kiej poma­rań­czy do ciem­nego brązu, poja­wiają się naj­czę­ściej na czole, policz­kach, w oko­li­cach ust czy dło­niach. Ich powsta­nie jest wyni­kiem zabu­rzeń wydzie­la­nia mela­niny w naszej skó­rze. Z reguły mamy do czy­nie­nia z pie­gami, ostudą, pla­mami wątro­bo­wymi, czy prze­bar­wie­niami posłonecznymi. Przebarwienia to uciąż­liwy defekt kosme­tyczny – ujmu­jący piękna […]

Laserowa korekta blizn

Laserowa korekcja bliznLaserowa korekcja blizn to absolutna rewolucja w walce z bliznami, zmarszczkami, rozstępami, przebarwieniami oraz wszelkimi innymi zmianami skórnymi. EFEKTY ZABIEGU Wyrównanie faktury skóry i wygładzenie zmarszczek Usunięcie blizn potrądzikowych, pooperacyjnych i poparzeniowych Naprawienie i wzmocnienie włókien kolagenowych Usunięcie plam i przebarwień Korekcja rozstępów i regeneracja skóry Usunięcie pojedynczych zmian skórnych (kurzajek, włókniaków, brodawek, […]

Skleroterapia żył

Skleroterapia żył – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyńCentrum DER-MED stosuje skleroterapię – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyń. Zabieg skle­ro­te­ra­pii pozwala na zamknię­cie prak­tycz­nie każ­dego naczy­nia przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej tech­niki wyko­na­nia zabiegu. Stanowi to istotną alter­na­tywę dla lecze­nia ope­ra­cyj­nego obar­czo­nego więk­szym ryzy­kiem powi­kłań i koniecz­no­ścią pobytu w szpi­talu. EFEKTY ZABIEGU usunięcie pękniętych naczyń usunięcie […]

Konsultacje chirurgiczne i dermatologiczne

Porady i konsultacje lekarskieCentrum DER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż możliwości jakie daje nam współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i kosme­to­lo­gia jest tak wiele, że cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI Koszt: od […]

Usuwanie zmarszczek oraz odmładzanie skóry

Usuwanie zmarszczekW Centrum DER-MED oddajemy Państwu do dyspozycji całą gamę rozwiązań na poprawę kondycji skóry. W naszej ofercie wyszukać można: Kwas hialuronowy Botox Zabiegi laserowe Nici PDO Osocze bogatopłytkowe Ilość i czę­sto­tli­wość zabie­gów jest dopa­so­wy­wana indy­wi­du­al­nie do potrzeb pacjenta. Efektywność zabiegu wspo­ma­gana jest spe­cjalną linią pre­pa­ra­tów i leków do pie­lę­gna­cji domowej. EFEKTY ZABIEGU wygła­dza­nie zmarszczek […]

Botox

BotoxCentrum DER-MED stosuje botox w medy­cy­nie i der­ma­to­lo­gii este­tycz­nej w celu wygła­dze­nia zmarsz­czek mimicz­nych jak rów­nież lecze­nia nad­po­tli­wo­ści. Botox jest zabie­giem ostrzy­ki­wa­nia, dzięki któ­remu możemy odmło­dzić twarz poprzez cza­sowe zablo­ko­wa­nie prze­kaź­nic­twa nerwowo-mięśniowego. Wstrzyknięcie odpo­wied­nich, nie­wiel­kich dawek pre­pa­ratu likwi­duje i zapo­biega zmarszcz­kom mimicz­nym wywo­ła­nym przez kur­cze­nie się mię­śni twarzy. EFEKTY ZABIEGU Eliminuje: bruzdy nosowo-wargowe, zapd­nięte kąciki […]

Kwas hialuronowy STYLAGE

Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym StylageWypełniacze Stylage to efekt wieloletniej pracy w Laboratoires VIVACY®.  To francuskie laboratorium opracowało gamę preparatów z usieciowanym kwasem hialuronowym z opatentowaną technologią IPN-like, która zapewnia wyjątkowa plastyczność produktu, co zapobiega migracji kwasu po podaniu. Kwas hialuronowy w wypełniaczach Stylage jest połączony z naturalnymi przeciwutleniaczami. Ta innowacyjna gama preparatów zdobyła wyróżnienie: Perły Dermatologii Estetycznej. Marka Stylage […]

Kwas hialuronowy RESTYLINE

Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym RestylaneProdukty Restylane to bogate portfolio wypełniaczy skóry kwasem hialuronowym, poparte badaniami klinicznymi i 20-letnim doświadczeniem. Restylane to marka numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W Centrum DER-MED priorytetem jest bezpieczeństwo i efektywność zabiegów. Marka Restylane gwarantuje rezultat i pewność preparatu. Dzięki produktom Restylane możemy: odzyskać utraconą objętość skóry i przywrócić jej promienny […]

Nici PDO

First lift Nici PDO – odmłodzenie i bezoperacyjny lifting twarzyCentrum DER-MED zaprasza do wykorzystania nowoczesnej metody nici PDO – odmładzanie i bezoperacyjny lifting twa­rzy. Nowa jakość w medy­cy­nie estetycznej! EFEKTY ZABIEGU lifting twa­rzy usunięcie pozio­mych i pio­no­wych zmarszczek podniesienie owalu twarzy odmłodzenie skóry wygładzenie zmarsz­czek wzrost lub zmniej­sze­nie objętości SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 100zł/nić Czas: […]

PRP i PRF – Osocze bogatopłytkowe (wampirzy lifting) i autologiczna fibryna

Kuracja osoczem bogatopłytkowymPRP Osocze bogatopłytkowe – prawdziwy eliksir młodości (koncentrat zawierający komórki regeneracyjne i czynniki wzrostu pobudzające skórę do regeneracji) – uzyskuje się z krwi pacjenta. Nim ostrzykuje się twarz lub inne partie ciała. Osocze podane w skórę głowy wzmacnia cebulki włosów. Stosowane jest także m.in. przy korekcji blizn i rozstępów brzucha, ud, biustu. Zabiegi […]

Osocze bogatopłytkowe w ortopedii

LECZENIE OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM PRP Osocze bogatopłytkowe – uzyskiwane z krwi pacjenta, to koncentrat płytek krwi, które zawierają czynniki wzrostu i komórki regeneracyjne. Oznacza to, że oddziałują one na procesy regeneracji tkankowej oraz mobilizując organizm do samoodnowy. Osocze bogatopłytkowe jest coraz powszechniej stosowane w leczeniu ortopedycznym. Przyśpiesza i wspomaga leczenie: uszkodzeń narządu ruchu wczesnych zmian zwyrodnień […]

PLASMA COMPLEX – Biostymulacja

Komórki macierzyste w BiostymulacjiMedycyna estetyczna coraz częściej staje się medycyną regeneracyjną. Sięga ona bowiem po naturalne metody regeneracji tkanki skórnej. Der-Med posiada w swojej ofercie zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej. A od niedawna największym przełomem w  regeneracji i odnowie tkanek są komórki macierzyste. NOWOŚĆ! Dlaczego KOMÓRKI MACIERZYSTE? Posiadają one 3 ważne cechy, których […]

Zabiegi laserowe

Zabiegi laseroweCentrum DER-MED to miejsce wyposażone w najnowocześniejsze lasery do rewitalizacji i odmładzania skóry – laser SCITON i Co2. Zabiegi laserem stanowią skuteczne rozwiązanie problemów blizn potrądzikowych i pooperacyjnych, zmarszczek płytkich i umiarkowanych, chropowatej skóry, ostudy i plam posłonecznych. Zastosowanie lasera jest bardzo szerokie i wszechstronne i można go dopasować indywidualnie do celowości leczenia. Szczególnie […]

Modelowanie ust

Powiększanie ustZmysłowe, pełne usta to marze­nie każ­dej kobiety. Niektórym z nas taki pre­zent dała sama natura. Natomiast tym, dla któ­rych natura nie była tak hojna, z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna estetyczna. W swojej ofercie Centrum DER-MED posiada zabieg powiększania ust. EFEKTY ZABIEGU zmysłowe i pełne usta SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 1350zł Czas: 30 minut Znieczulenie: tak […]

Wycinanie zmian skórnych

Chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nychCentrum DER-MED wykonuje chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych. Zmiany, które budzą jakie­kol­wiek podej­rze­nia, naj­le­piej i naj­bez­piecz­niej usu­nąć chi­rur­gicz­nie za pomocą skal­pela. EFEKTY ZABIEGU usunięcie zmian skórnych SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 200-1000zł Czas: 15 – 30 minut Usuwanie blizn na twarzy przez chirurga plastyka: od 700-1500zł Znieczulenie: tak Specjalista: dr Robert Wilk dr Guido […]

Lifting wargi górnej

Bullhorn lip lift Prawidłowa wysokość pomiędzy wargą górną a słupkiem nosa powinna wynosić 11-12mmm. Jeśli jest ona zbyt duża, a łuk Kupidyna niewyraźne zaznaczony, to wówczas podanie ani własnego tłuszczu ani kwasu hialuronowego nie poprawi wyglądu, a wręcz przeciwnie może spowodować efekt odwrotny do oczekiwanego przez pacjentkę. W Centrum DER-MED wykonuje się chirurgiczne uwydatnienie czerwieni […]

Mezoterapia

MezoterapiaMezoterapia to doskonała metoda przeciwdziałania: starzeniu się skóry, wypadaniu włosów, powstawaniu cellulitu, rozstępów i przebarwień. Polega na wstrzykiwaniu małych dawek substancji leczniczej bezpośrednio w skórę. Roztwory do mezoterapii to zazwyczaj mieszanka trzech substancji rewitalizujących (odmładzających) i regenerujących, zwanych koktajlami. Koktajle działają w zależności od składu: odżywczo, regenerująco oraz pobudzająco. Substancje te nie przechodzą do układu […]

Leczenie cellulitu – Mezoterapia Alidya

Mezoterapia Alidya – działanie na cellulitMezoterapia to jedna z najlepszych form działania na cellulit. Alidya to innowacyjny preparat, który wychwytuje szkodliwe jony żelaza, a tym sposobem przywraca sprawność błon komórkowych. Procedura medyczna polega na wstrzykiwaniu małych dawek preparatu Alidya bezpośrednio w miejsca, na których pojawił się cellulit. Mogą to być uda, pośladki, ramiona i brzuch. ALIDYA POMAGA […]

JALUPRO® – Biorewitalizacja skóry wysoko-stężonym kwasem hialuronowym oraz kompleksem aminokwasów

JALUPRO® – Biorewitalizacja skóry wysoko-stężonym kwasem hialuronowym oraz kompleksem aminokwasówJALUPRO® to preparaty, dzięki którym możemy nie tylko znacznie opóźnić procesy starzenia, ale przede wszystkim głęboko zrewitalizować skórę. Niezwykłość tych produktów to posiadany patent na mieszaninę kompleksu aminokwasów oraz wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Dzięki wysokiej lepkości HA uzyskujemy początkowy efekty wypełnienia, a potem głębokiego nawilżenia skóry. Aminokwasy zawarte […]

Lipoliza iniekcyjna Dermastabilon

Lipoliza iniekcyjnaCentrum DER-MED wykonuje lipolizę iniekcyjną za pomocą preparatu Aqualyx, który jest niechirurgiczną alternatywa liposukcji. Jest zabie­giem znacz­nie łagod­niej­szym, wyróż­nia się nie­ope­ra­cyj­nym postę­po­wa­niem i nie wyłą­cza z codzien­nego funk­cjo­no­wa­nia. Aqualyx wstrzyk­nięty w tkankę tłusz­czową powo­duje nisz­cze­nie komó­rek tłusz­czo­wych, które zostają natu­ral­nie wyda­lone z organizmu. POLECANE MIEJSCA WYKONANIA ZABIEGU kończyny górne – w okolicy tricepsu fałdy […]

Leczenie nadpotliwości

Leczenie nadpotliwościCentrum DER-MED leczy pocenie się, które zazwyczaj jest natu­ral­nym sta­nem wyni­ka­ją­cym z naszej fizjo­lo­gii. Zdarza się jed­nak iż nasila się ono w spo­sób uciąż­liwy i nie­zwy­kle krę­pu­jący. Przyczyna takiego stanu naj­czę­ściej ma cha­rak­ter emo­cjo­nalny i z reguły doty­czy pach, dłoni oraz stóp. Jeśli pro­blem nad­mier­nej potli­wo­ści nie wynika z przy­czyn cho­ro­bo­wych, to z pomocą […]

Konsultacje estetyczne

Porady i konsultacje lekarskieDER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż możliwości jakie daje nam współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i kosme­to­lo­gia jest tak wiele, że cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI   Koszt: od […]

Laserowe leczenie trądziku

Leczenie trądzikuCentrum DER-MED posiada system ACLEARA – nową, najskuteczniejszą broń na trądzik. ACLEARA to połączenie mocy lasera i mecha­ni­zmu próżni. Metoda leczenia tą nowoczesną i bezpieczną technologią pole­cana jest oso­bom bory­ka­ją­cym się z cerą trądzikową i pro­ble­mem trą­dziku, opor­nym na lecze­nie anty­bio­ty­kami. System Acleara świet­nie radzi sobie zarówno z trądzikiem młodzieńczym, trądzikiem osób dorosłych, jak […]

Laserowe zamykanie naczynek, naczyniaków, pajączków

Nowość! LASER CUTERA EXCEL V – trwałe zamykanie naczynek i usuwanie zmian naczyniowychJako jedyni w Małopolsce, wykonujemy zabiegi trwałego zamykania popękanych naczynek i usuwania wszelkich zmian naczyniowych za pomocą najskuteczniejszego na świecie amerykańskiego lasera CUTERA EXCEL V. Jest to przełomowe rozwiązanie w leczeniu zmian pigmentacyjnych i naczyniowych. Zabieg przynosi spektakularne efekty w postaci całkowitej eliminacji […]

Rewitalizacja i odnowa skóry laserem frakcyjnym Sciton i Co2

Rewitalizacja i odnowa skóryZabiegi zmierzające do odmłodzenia i rewitalizacji skóry to kompleksowe, wielokierunkowe działania mające na celu poprawę jej kondycji. To przede wszystkim oferta dla osób, które chcą utrzymać zdrowy i atrakcyjny wygląd. Młody wygląd oraz zdrowa, promienna skóra – to atrybuty wysokiej jakości życia i pragnienie każdego z nas. Niestety, z wiekiem nasza skóra […]

Fotoodmładzanie, odmładzanie genetyczne BBL

Odmładzanie genetyczne skóryCentrum DER-MED wykorzystuje innowacyjne urządzenie BBL Forever Young, które emi­tuje wiązkę świa­tła w głąb skóry i ini­cjuje pro­ces odmła­dza­nia gene­tycz­nego komó­rek, odpo­wie­dzial­nych za młody wygląd. EFEKTY ZABIEGU opóźnienie procesu starzenia się skóry poprawa wyglądu skóry większa jędrność i gęstość skóry usunięcie popękanych naczynek i przebarwień SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 390zł Czas: 30 minut […]

Usuwanie przebarwień, blizn i rozstępów

Usuwanie przebarwień, blizn i rozstępówEFEKTY ZABIEGU wygładzenie skóry poprawa napięcia skóry zmniej­sze­nie widoczności i rozjaśnienie rozstępów SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 600zł Czas: zależny od metody Znieczulenie: miejscowe DLACZEGO WYBRAĆ USUWANIE ROZSTĘPÓW W CENTRUM DER-MED? Wieloletnie doświadczenie oraz różnorodność metod pozwalają skutecznie dobrać niezbędne metody do potrzeb klienta zapewniając najlepsze efekty. Jako jedyni w Polsce, wykonujemy […]