• English

Liposukcja i powiększanie piersi

Liposukcja i powiększanie piersi

Korzystamy z najbardziej bezpiecznej i naturalnej metody powiększania piersi – Body Jet. Co ważne, to jedyna metoda, dzięki której otrzymuje się tkanki o niezniszczonej strukturze i najwyższej jakości.

Sprawdź nasze zabiegi!

Liposukcja NIL – rewolucja w modelowaniu sylwetki!

Liposukcja NIL – rewolucja w modelowaniu sylwetki!N.I.L.® (Nutational Infrasonic Liposculpture) stanowi rewolucje w modelowaniu sylwetki i zwieńczenie postępu w technikach liposukcji wibracyjnej tzw. wibroliposukcji od wielu lat uważanej przez chirurgów plastycznych za najbardziej bezpieczną, precyzyjną i skuteczną metodę odsysania tkanki tłuszczowej. Czemu służy liposukcja N.I.L.? Zabieg liposukcji wykonujemy w celu redukcji objętości tkanki tłuszczowej, wymodelowania […]

Pozyskiwanie komórek macierzystych z tłuszczu – Q-graft® – Ortopedia

Medycyna regeneracyjna wciąż poszukuje nowych rozwiązań, aby leczyć schorzenia ortopedyczne! Zespół DER-MED, jako pierwszy w Polsce Południowej,  przeprowadził zabieg z zastosowaniem wyspecjalizowanego separatora komórek macierzystych Q-graft®! Nasze Centrum jako pierwsze w Polsce Południowej i jedno z niewielu w Europie oferuje Państwu pionierską metodę odseparowania komórek macierzystych. Q-graft® jest jedynym na świecie zamkniętym systemem do poboru […]

Liposukcja Sciton Pro Lipo

Liposukcja Sciton Pro LipoCentrum DER-MED wykonuje zabieg liposukcji przy wykorzystaniu SCITON Joule ProLipo Plus – uni­kalnego sys­temu słu­żącego do lase­ro­wej lipo­lizy (usu­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej) z jed­no­cza­sową kontr­ak­cją – obkur­cza­niem nad­miaru wiot­kiej skóry sta­nowi abso­lutną nowość na świa­to­wym rynku sys­te­mów do lase­ro­wej liposukcji. EFEKTY ZABIEGU zmniej­sze­nia obję­to­ści tkanki tłusz­czo­wej wymodelowanie sylwetki obkurczenie skóry SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: […]

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem systemem Body Jet i NIL

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem (system Body Jet i NIL)Centrum DER-MED stosuje metodę Body Jet, która pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki. EFEKTY ZABIEGU pozwala zwięk­szyć roz­miar biu­stu sko­ry­go­wać kształt i pod­nieś […]

Liposukcja Body Jet

Liposukcja Body Jet – odsysanie tkanki tłuszczowejCentrum DER-MED wykonuje liposukcję Body Jet, która jest inno­wa­cyjną metodą likwi­do­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia ciała. Zabieg prze­pro­wa­dza się przy zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion), która pozwala bez­piecz­nie i selek­tyw­nie usu­nąć tłuszcz oraz przy­wró­cić ide­alną figurę przy pomocy spe­cjal­nego stru­mie­nia roz­tworu wod­nego. To naj­lep­sza alter­na­tywa dla walki z […]