• English

Ginekologia estetyczna

Ginekologia estetyczna

Zajmujemy się także korektą wyglądu okolic intymnych. Korzystamy przy tym z nowoczesnych rozwiązań – takich jak laser MonaLista Touch. Dzięki tym zabiegom podnosi się komfort życia kobiety i likwidowane są problemy.

Sprawdź nasze zabiegi!

Leczenie nietrzymania moczu – Laser Mona Lisa

Leczenie nietrzymania moczuDER-MED leczy nietrzymanie moczu za pomocą lasera. Nietrzymanie moczu może dotknąć każ­dej z nas nie­za­leż­nie od wieku. Wynika to mię­dzy innymi z wraż­li­wo­ści kobie­cych narzą­dów na zmiany hor­mo­nalne (ciąża, poród, menopauza). Leczenie nie­trzy­ma­nia moczu przy pomocy lasera MonaLisa Touch jest bez­bo­le­sne, nie wymaga znie­czu­le­nia, jest nie­in­wa­zyjne i nie wymaga hospi­ta­li­za­cji. EFEKTY ZABIEGU odzy­skanie […]

Labioplastyka warg sromowych

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)Centrum DER-MED wykonuje zabieg plastyki warg sromowych, który umożliwia korekcje zbyt dużych, zdeformowanych lub asymetrycznych warg sromowych. Niezależnie od stop­nia zaawan­so­wa­nia problemu, zabieg wykonywany jest za pomocą mało inwazyjnej pro­ce­du­ry lase­rem MonaLisa Touch. Labioplastyce pod­dają się kobiety zarówno bardzo młode jak i doj­rzałe. Przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego znacz­nie wpływa na poprawę samo­po­czu­cia […]

Nawilżanie i obkurczanie pochwy

Obkurczenie i nawilżenie pochwyDER-MED wykonuje zabieg obkurczenia i nawilżenia pochwy, który zapew­nia obkur­cze­nie pochwy, odbu­dowę błony ślu­zo­wej oraz reduk­cję pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chirurgicznej. EFEKTY ZABIEGU odbudowa błony śluzowej lepsze nawil­że­nie pochwy zmniejszenie i poprawa ela­stycz­no­ści pochwy SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 1100zł Czas: 30 minut Znieczulenie: nie Ilość zabiegów w serii: 1 – 2 […]

Wybielanie okolic intymnych

Wybielanie odbytu, warg sromowych i okolic pachwinCentrum DER-MED wykonuje zabieg wybielania okolic intymnych, ich ciemny kolo­ryt to naj­czę­ściej dzie­dziczna cecha osob­ni­cza, ale sprzy­jają temu rów­nież czyn­niki zewnętrzne, takie jak np. wizyty w sola­rium, czy też bar­dzo jasna kar­na­cja. Wiele osób nie akcep­tuje u sie­bie takiego wyglądu i odczuwa skrę­po­wa­nie pod­czas zbli­że­nia z part­ne­rem. Współczesna medy­cyna […]

Konsultacje ginekologiczne

Porady i konsultacje lekarskieDER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI Koszt: 150zł / wizyta 200 zł / wizyta z USG Cytologia: 60 zł  Czas: 15 – […]