• English

Dermatologia i dermatochirurgia

Dermatologia i dermatochirurgia

Nasza oferta to szereg usług dermatologicznych od konsultacji i porad po zabiegi laserowe. Wieloletnie, klinicznie doświadczenie naszych lekarzy, gwarantuje nie tylko precyzyjną diagnostykę choroby ale również skuteczne leczenie.

Sprawdź nasze zabiegi!

Leczenie trądziku

Leczenie trądzikuCentrum DER-MED leczy trądzik wykorzystując „systemem skojarzony” polegającym na łączeniu kuracji i zabiegów medycznych z kosmetycznym oczyszczaniem i odpowiednią pielęgnacją chorej skóry. Leczenie trądziku to długotrwały proces wymagający cierpliwości. Zdarza się, iż choroba utrzymuje się przez kilka lat, ustępując dopiero między 20 a 30 rokiem życia, a czasem później. Mimo ustępstwa często zostawia po […]

Wideodermatoskopia zmian skórnych

Dermatoskopia zmian skórnychCentrum DER-MED wykorzystuje Fotofinderdermatoskop – to obec­nie naj­no­wo­cze­śniej­sze urzą­dze­nie do bada­nia zmian skór­nych w kie­runku czer­niaka przy pomocy kom­pu­tera. Pozwala na bez­pieczne, szyb­kie i bez­bo­le­sne zdia­gno­zo­wa­nie więk­szo­ści zna­mion oraz archi­wi­za­cje danych. Badaniu powinny się pod­da­wać regu­lar­nie osoby z grupy pod­wyż­szo­nego ryzyka: o jasnej kar­na­cji, oczach, z licz­nymi piegami. ZALETY ZABIEGU bez­pieczne bez­bo­le­sne moż­li­wość […]

Usuwanie zmian skórnych

Usuwanie zmian skórnychCentrum DER-MED stosuje różnorodne metody w zależności od rodzaju zmian, w celu ich eliminacji: laserowe usuwanie zmian skórnych elektrokoagulację kriochirurgię chirurgiczne wycinanie zmian Najodpowiedniejsza metoda wybierana jest podczas spotkania konsultacyjnego z lekarzem specjalistą. Spotkanie to także doskonały czas na zadanie wszystkich nurtujących nas pytań i na uzyskanie odpowiedzi dotyczących również przygotowania do zabiegu […]

Usuwanie laserowe

Laserowe usuwanie zmian skórnychLaser Sciton ProFractional, to naj­no­wo­cze­śniej­szy i naj­bar­dziej pre­cy­zyjny laser do odmła­dza­nia i likwi­da­cji defek­tów skór­nych. To abso­lutna rewo­lu­cja w walce z bli­znami, zmarszcz­kami, roz­stę­pami, prze­bar­wie­niami oraz wszel­kimi innymi zmia­nami skórnymi. Swoją nie­za­wod­ność Sciton zawdzię­cza połą­cze­niu dwóch współ­pra­cu­ją­cych ze sobą modu­łów: „pro­frac­tio­nal” oraz „micro peel” (peeling lase­rowy złusz­cza­jący naskó­rek), które wzmac­niają wza­jem­nie sku­tecz­ność […]

Usuwanie chirurgiczne

Chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nychCentrum DER-MED wykonuje chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych. Zmiany, które budzą jakie­kol­wiek podej­rze­nia, naj­le­piej i naj­bez­piecz­niej usu­nąć chi­rur­gicz­nie za pomocą skal­pela. EFEKTY ZABIEGU usunięcie zmian skórnych SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 200 zł Czas: 15 – 30 minut Znieczulenie: tak Specjalista: dr Robert Wilk Prof. dr hab. n. med. Piotr Skotnicki DLACZEGO WYBRAĆ WYCINANIE […]

Laserowe zamykanie naczynek

Zamykanie naczynekCentrum DER-MED wykonuje zabieg zamykania naczynek za pomocą najskuteczniejszego roz­wią­za­nia jakim jest zamy­ka­nie ich za pomocą Lasera Cutera Excel V. EFEKTY ZABIEGU obkur­cze­nie i trwałe zamknię­cie naczy­nia brak blizn bezpieczeństwo – brak uszkodzenia tkanek SZCZEGÓŁY ZABIEGU Koszt: od 200zł Czas: 15 – 30 minut Znieczulenie: nie Ilość zabiegów w serii: minimum 3 Odstępy: 4 […]

Usuwanie przebarwień

Usuwanie przebarwieńNieregularne plamki o róż­nym stop­niu zabar­wie­nia od lek­kiej poma­rań­czy do ciem­nego brązu, poja­wiają się naj­czę­ściej na czole, policz­kach, w oko­li­cach ust czy dło­niach. Ich powsta­nie jest wyni­kiem zabu­rzeń wydzie­la­nia mela­niny w naszej skó­rze. Z reguły mamy do czy­nie­nia z pie­gami, ostudą, pla­mami wątro­bo­wymi, czy prze­bar­wie­niami posłonecznymi. Przebarwienia to uciąż­liwy defekt kosme­tyczny – ujmu­jący piękna […]

Laserowa korekta blizn

Laserowa korekcja bliznLaserowa korekcja blizn to absolutna rewolucja w walce z bliznami, zmarszczkami, rozstępami, przebarwieniami oraz wszelkimi innymi zmianami skórnymi. EFEKTY ZABIEGU Wyrównanie faktury skóry i wygładzenie zmarszczek Usunięcie blizn potrądzikowych, pooperacyjnych i poparzeniowych Naprawienie i wzmocnienie włókien kolagenowych Usunięcie plam i przebarwień Korekcja rozstępów i regeneracja skóry Usunięcie pojedynczych zmian skórnych (kurzajek, włókniaków, brodawek, […]

Skleroterapia żył

Skleroterapia żył – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyńCentrum DER-MED stosuje skleroterapię – bezoperacyjne usuwanie żylaków i pękniętych naczyń. Zabieg skle­ro­te­ra­pii pozwala na zamknię­cie prak­tycz­nie każ­dego naczy­nia przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej tech­niki wyko­na­nia zabiegu. Stanowi to istotną alter­na­tywę dla lecze­nia ope­ra­cyj­nego obar­czo­nego więk­szym ryzy­kiem powi­kłań i koniecz­no­ścią pobytu w szpi­talu. EFEKTY ZABIEGU usunięcie pękniętych naczyń usunięcie […]

Konsultacje chirurgiczne i dermatologiczne

Porady i konsultacje lekarskieCentrum DER-MED zaprasza do konsultacji lekarskich, gdyż możliwości jakie daje nam współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i kosme­to­lo­gia jest tak wiele, że cza­sami trudno samemu okre­ślić co jest dla nas naj­lep­sze. Nasi leka­rze służą radą i pomocą wtedy kiedy sami mamy wąt­pli­wo­ści z jakiego zabiegu spo­śród boga­tej oferty powin­ni­śmy skorzystać. SZCZEGÓŁY KONSULTACJI Koszt: od […]