• English

Chirurgia estetyczna

Chirurgia estetyczna

Oferta Centrum DER-MED obejmuje zabiegi z tak zwanej małej chirurgi – usuwanie zmian skórnych, korektę blizn, plastykę opadających powiek, usuwanie popękanych naczyń i żylaków.

Sprawdź nasze zabiegi!

Pozyskiwanie komórek macierzystych z tłuszczu – Q-graft® – Ortopedia

Medycyna regeneracyjna wciąż poszukuje nowych rozwiązań, aby leczyć schorzenia ortopedyczne! Zespół DER-MED, jako pierwszy w Polsce Południowej,  przeprowadził zabieg z zastosowaniem wyspecjalizowanego separatora komórek macierzystych Q-graft®! Nasze Centrum jako pierwsze w Polsce Południowej i jedno z niewielu w Europie oferuje Państwu pionierską metodę odseparowania komórek macierzystych. Q-graft® jest jedynym na świecie zamkniętym systemem do poboru […]

KOREKTA BRODAWKI SUTKOWEJ

Plastyka brodawek piersiowychCentrum DER-MED wykonuje plastykę brodawek sutkowych. Zabieg ten polega na korekcie brodawki oraz/lub otoczki sutkowej. Plastyka brodawek sutkowych jest procedurą ambulatoryjną wykonywaną w znieczuleniu miejscowym, trwa ok. 60 minut. Po zalecanym odpoczynku, pacjentka wraca do domu. Czas rekonwalescencji jest dość krótki, a zdjęcie szwów następuję według wskazań lekarza chirurga, zazwyczaj jednak po 7-10 dniach. […]

Blefaroplastyka powiek

Blefaroplastyka – plastyka (korekta) opadających powiekCentrum DER-MED wykonuje plastykę opadających powiek. Nadmiar skóry na powie­kach powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy ale cza­sem ogra­ni­cza pole widze­nia. Rozwiązaniem tego pro­blemu jest korekta gór­nych powiek (nazwana przez leka­rzy blefaroplastyką). Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry, głównie powiek górnych, wykonuje się to zarówno przy udziale […]

Korekta odstających uszu

Korekta odstających małżowin usznychOdstające uszy są dla wielu pacjentów nieakceptowaną cechą, którą chcieliby poprawić. Medycyna od wielu lat pomaga pacjentom w tej dziedzinie. W Centrum DER-MED oferujemy Państwu korektę odstających małżowin usznych. Zabieg jest dość krótki (trwa bowiem 1-1,5 godziny), wykonywany w znieczuleniu miejscowym i wykonywany jest przez doświadczonego chirurga. Nie wymaga także hospitalizacji po. […]

Labioplastyka warg sromowych

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)Centrum DER-MED wykonuje zabieg plastyki warg sromowych, który umożliwia korekcje defek­tów, w zależ­no­ści od rodzaju pro­blemu lub stop­nia jego zaawan­so­wa­nia, moż­liwa jest dzięki chi­rur­gicz­nym lub nie­in­wa­zyj­nym pro­ce­du­rom wyko­ny­wa­nym lase­rem MonaLisa Touch. Zabiegom tym pod­dają się jest zarówno kobiety bar­dzo mło­dych jak i doj­rzałe. Przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego znacz­nie wpływa na poprawę samo­po­czu­cia […]

Liposukcja

Odsysanie tkanki tłuszczowejLiposukcja to zabieg modelujący sylwetkę. Polega na usuwaniu tkanki tłuszczowej z tkanki podskórnej za pomocą lasera lub specjalnego roztworu wodnego. W Centrum DER-MED wykonujemy zabiegi liposukcji za pomocą dwóch metod: Liposukcja laserowa Sction ProLipo PLUS – do usuwania mniejszych depozytów tłuszczu Liposukcja Body Jet – do usuwania większych depozytów tłuszczu i kształtowania sylwetki […]

Powiększanie piersi i pośladków

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczemCentrum DER-MED stosuje metodę Body Jet, która pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki. EFEKTY ZABIEGU pozwala zwięk­szyć roz­miar biu­stu sko­ry­go­wać kształt i pod­nieś piersi pozwala uzu­peł­nić braki lub […]

Przeszczep włosów metodą S.A.F.E.R

Zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi metodą S.A.F.E.RDER-MED wykonuje zabieg przeszczepiania włosów i rekonstrukcji brwi z wykorzystaniem metody S.A.F.E.R (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation), to naj­no­wo­cze­śniej­sze na świe­cie urzą­dze­nie, umoż­li­wia­jące szyb­kie i mało­in­wa­zyjne prze­pro­wa­dze­nie zabiegu trans­plan­ta­cji wło­sów. Zastosowanie tech­no­lo­gii SAFER wyklu­cza ryzyko uszko­dze­nia pobie­ra­nych cebu­lek wło­so­wych, gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo i naj­wyż­szą jakość pobra­nego mate­riału, jak […]

Chirurgiczne usuwanie tatuaży

Usuwanie zmian skórnychW Centrum Der-Med oferujemy Państwu chirurgiczne usuwanie tatuaży. Poprawiamy także błędne usunięcie tatuaży laserami. Lekarz Chirurg podczas konsultacji dobierze nie tylko sposób w jaki usunie tatuaż, ale i odpowie na wszystkie Państwa pytania. Spróbuje też określić czy jedno wycięcie zmiany wystarczy, czy trzeba będzie ją powtórzyć. Zalecenia dotyczące przygotowania do zabiegu oraz czasu […]

Wycinanie zmian skórnych

Chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nychCentrum DER-MED wykonuje chirurgiczne usu­wa­nie zmian skór­nych. Zmiany, które budzą jakie­kol­wiek podej­rze­nia, naj­le­piej i naj­bez­piecz­niej usu­nąć chi­rur­gicz­nie za pomocą skal­pela. EFEKTY ZABIEGU usunięcie zmian skórnych SZCZEGÓŁY ZABIEGU   Koszt: od 300-1000zł Czas: 15 – 30 minut Znieczulenie: tak Specjalista: dr Robert Wilk dr Małgorzata Ozaist Prof. dr hab. Piotr Skotnicki DLACZEGO WYBRAĆ […]

Lifting wargi górnej – bullhorn lip lift – podniesienie wargi górnej

Podniesienie wargi górnej – Lifting wargi górnej – Bulhorn lip lift Prawidłowa wysokość pomiędzy wargą górną a słupkiem nosa powinna wynosić 11-12mmm. Jeśli jest ona zbyt duża, a łuk Kupidyna niewyraźne zaznaczony, to wówczas podanie ani własnego tłuszczu ani kwasu hialuronowego nie poprawi wyglądu, a wręcz przeciwnie może spowodować efekt odwrotny do oczekiwanego przez pacjentkę. […]