• English

BBL FOREVER YOUNG

BBL FOREVER YOUNG

Odmładzanie genetyczne skóry

Centrum DER-MED wykorzystuje innowacyjne urządzenie BBL Forever Young, które emi­tuje wiązkę świa­tła w głąb skóry i ini­cjuje pro­ces odmła­dza­nia gene­tycz­nego komó­rek, odpo­wie­dzial­nych za młody wygląd.

EFEKTY ZABIEGU

  • opóźnienie procesu starzenia się skóry
  • poprawa wyglądu skóry
  • większa jędrność i gęstość skóry
  • usunięcie popękanych naczynek i przebarwień

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: już od 390zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Ilość zabiegów w serii: ustalane indywidualnie
Odstępy: co 3 – 4 miesiące
Specjalista: dr Irena Serówka
dr Marta Librant- Suska
dr Anna Krajewska-Wojtyś
dr Katarzyna Podolec

DLACZEGO WYBRAĆ
ODMŁADZANIE GENETYCZNE SKÓRYW CENTRUM DER-MED?

BBL to inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia, która wyzna­cza nowe stan­dardy w walce z upły­wa­ją­cym cza­sem i pro­ce­sem sta­rze­nia się skóry. BBL energy pozwala leka­rzowi w pre­cy­zyjny spo­sób na lecze­nie i niwe­lo­wa­nie plam pig­men­ta­cyj­nych (zwią­za­nych z wie­kiem, czy też powsta­łych na sku­tek uszko­dzeń sło­necz­nych), zamy­ka­nie popę­ka­nych naczyń krwio­no­śnych, czy też innych usu­nię­cie innych pro­ble­mów skóry.