• English

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Lifting i maksymalne nawilżenie skóry

VitaLaser – Absolutną nowo­ścią w medy­cy­nie este­tycz­nej jest nie­miecki sys­tem VitaLaser® , który łączy ze sobą zalety tera­pii pod­czer­wie­nią z nowo wyna­le­zio­nym hia­lu­ro­no­wym żelem inter­ce­lu­lar­nym, jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny i nie powo­duje wyłą­cze­nia pacjenta z codzien­nych czyn­no­ści. Polega na „wtło­cze­niu” kwasu hia­lu­ro­no­wego do naj­głęb­szych warstw skóry za pomocą świa­tła pod­czer­wo­nego. Zimnolaserowa tera­pia pod­czer­wie­nią wspo­maga natu­ralną ela­stycz­ność skóry. Promieniowanie pod­czer­wie­nią sty­mu­luje liczne komórki skórne, co powo­duje pobu­dze­nie nie­któ­rych pro­ce­sów zacho­dzą­cych w struk­tu­rze skóry. W efek­cie zabiegu nastę­puje zwięk­sze­nie ilo­ści włó­kien kola­ge­no­wych i ela­sty­lo­wych, odbu­dowa siatki komór­ko­wej i polep­sze­nie krą­że­nia krwi. Skóra może lepiej „oddy­chać”, popra­wia się jej meta­bo­lizm i co naj­waż­niej­sze dosko­nale wchła­nia się spe­cjal­nie do tego celu prze­two­rzony kwas hia­lu­ro­nowy. Cząsteczki nie­roz­cień­czo­nego żelu hia­lu­ro­no­wego zostały w natu­ral­nym pro­ce­sie bio­lo­gicz­nym pomniej­szone do tego stop­nia, aby mogły prze­nik­nąć aż do komó­rek zarod­ko­wych skóry. Świa­tło lasera sty­mu­luje komórki skóry i uła­twia absorb­cję czą­ste­czek kwasu hia­lu­ro­no­wego do tego stop­nia, że już po jed­nym zabiegu skóra jest o 50% bar­dziej nawil­żona i nastę­puje poprawa jej ela­stycz­no­ści! Seria zabie­gów może dopro­wa­dzić do nie­mal cał­ko­wi­tego wygła­dze­nia zmarszczek!

 

EFEKTY ZABIEGU

  • Wygładzenie zmarsz­czek
  • Nawilżenie i ujędr­nie­nie skóry
  • Leczenie blizn potrądzikowych
  • Regeneracja skóry twarzy

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 230zł
Czas: 30 - 60 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów w serii: 1-4
Odstępy: 2-4 tygodnie
Specjalista: Dorota Sztuka
Magdalena Stankiewicz
Katarzyna Kęsek
Weronika Strojnowska
Aleksandra Kocoń

DLACZEGO WYBRAĆ
VitaLaser W CENTRUM DER-MED?

Świa­tło lasera sty­mu­luje komórki skóry i uła­twia absorb­cję czą­ste­czek kwasu hia­lu­ro­no­wego do tego stop­nia, że już po jed­nym zabiegu skóra jest o 50% bar­dziej nawil­żona i nastę­puje poprawa jej ela­stycz­no­ści! Seria zabie­gów może dopro­wa­dzić do nie­mal cał­ko­wi­tego wygła­dze­nia zmarszczek!

 Zabieg jest inno­wa­cyj­nym w pełni nie­in­wa­zyj­nym spo­so­bem na szybka poprawę kon­dy­cji skóry, ale nie tylko. Jest sto­so­wany rów­nież jako tera­pia wspo­ma­ga­jąca w lecze­niu tra­dziku, wszel­kiego rodzaju blizn i prze­bar­wień, aler­gii i roz­stę­pów. Ilość i czę­sto­tli­wość zabie­gów jest dopa­so­wy­wana indy­wi­du­al­nie do potrzeb pacjenta. Efektywność zabiegu wspo­ma­gana jest spe­cjalną linią pre­pa­ra­tów i leków do pie­lę­gna­cji domowej.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

  • dla osób w wieku 35 – 60 lat o suchej skórze, cierpiącej na brak napięcia
  • dla osób po 30 roku życia, w celach pro­fi­lak­tycz­nych (pod­trzy­ma­nie kola­genu)

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres recepcja.krakow@dermed.pl