Laserowe leczenie trądziku

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Leczenie trądziku

DER-MED posiada system ACLEARA - nową, najskuteczniejszą broń na trądzik. ACLEARA, to połączenie mocy lasera i mecha­ni­zmu próżni. Metoda pole­cana jest oso­bom bory­ka­ją­cym się z pro­ble­mem trą­dziku, opor­nym na lecze­nie anty­bio­ty­kami. System Acleara świet­nie radzi sobie rów­nież z oczysz­cza­niem, roz­sze­rzo­nymi porami oraz nad­mier­nym świe­ce­niem. Zabieg zalecany jest wszystkim tym, którzy chcą poprawić wygląd swojej skóry!

EFEKTY ZABIEGU

 • usu­nię­cie nad­miaru sebum z porów
 • likwi­da­cja bak­te­rii P-acne na powierzchni skóry
 • zmniej­sze­nie aktyw­no­ści gru­czo­łów łojowych
 • skuteczność w przy­padku odpor­no­ści na tra­dy­cyjne formy terapii
 • badania potwier­dziły ponad 75% sku­tecz­ność w lecze­niu trą­dziku u pacjen­tów odpor­nych na leki doustne, pre­pa­raty do sto­so­wa­nia zewnętrz­nego lub tera­pie laserowe
 • natychmiastowy wpływ na zmiany skórne (24 – 48 godzin po zabiegu)
 • wysu­sza­nie i wygła­dza­nie ośrod­ków zapalnych
 • roz­ja­śnie­nie poza­pal­nych następstw trądziku
 • roz­ja­śnie­nie pig­mentu, co popra­wia wygląd skóry
 • reduk­cja rumie­nia (zaczer­wie­nie­nia) przy zmia­nach zapalnych

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 390zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów w serii: 4 - 6
Odstępy: co 7 dni
Specjalista: Paulina Heliniak
Weronika Strojnowska
Magdalena Stankiewicz
Katarzyna Kęsek
Dorota Sztuka
Aleksandra Kocoń

DLACZEGO WYBRAĆ
LECZENIE TRĄDZIKU W DER-MED?

System Acleara to nowy stan­dard w lecze­niu trą­dziku. Technologia ta łączy deli­katne zasy­sa­nie ze spe­cjal­nie fil­tro­wa­nym świa­tłem pul­scyj­nym. Acleara oczysz­cza pory i leczy zmiany trą­dzi­kowe na skó­rze. Wielofunkcyjna plat­forma Acleara jest jedy­nym urzą­dze­niem dostęp­nym na rynku posia­da­ją­cym CERTYFIKAT FDA, potwier­dza­jący sku­tecz­ność lecze­nia 4 rodza­jów trądziku:

 • trą­dzik zaskórnikowy
 • trą­dzik krostkowy
 • trą­dzik łagodny do umiarkowanego
 • zapalny trą­dzik łagodny do umiar­ko­wa­nego (w tym trą­dzik pospolity)

PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • Acleara™ zwal­cza wszyst­kie, poza hor­mo­nal­nymi, przy­czyny powsta­wa­nia trądziku.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres recepcja.krakow@dermed.pl

Fundusze Europejskie dla Małopolski