• English

Labioplastyka warg sromowych

Poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 30 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług. Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg.
Zobacz specjalistów

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)

Centrum DER-MED wykonuje zabieg plastyki warg sromowych, który umożliwia korekcje zbyt dużych, zdeformowanych lub asymetrycznych warg sromowych. Niezależnie od stop­nia zaawan­so­wa­nia problemu, zabieg wykonywany jest za pomocą mało inwazyjnej pro­ce­du­ry lase­rem MonaLisa Touch. Labioplastyce pod­dają się kobiety zarówno bardzo młode jak i doj­rzałe. Przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego znacz­nie wpływa na poprawę samo­po­czu­cia kobiety jak i jej samo­oceny. Czynnik fizjo­lo­giczny i funk­cjo­nalny są tutaj rów­nie istotne i popra­wiają kom­fort życia kobiety.
Zabieg labioplastyki polega na usunięciu nadmiaru wargi sromowej, przy jednoczesnym wymodelowaniu jej kształtu. Zabieg przeprowadzany jest w miejscowym znieczuleniu i trwa ok. 30 minut. Po tym, mogą wystąpić niewielkie zmiany - obrzęk wokół rany, który ustępuje po około 7 – 14 dniach. Powrót do aktywności seksualnej powinien nastąpić po 4 – 6 tygodniach.

EFEKTY ZABIEGU

  • korekta defektów
  • powrót do peł­nej spraw­no­ści sek­su­al­nej
  • este­tyczny wygląd zewnętrz­nych narzą­dów intym­nych
  • odzy­skanie pew­ności sie­bie i radości z życia seksualnego

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 2990zł - zapytaj o PŁATNOŚĆ NA RATY!
Czas: 15 minut
Znieczulenie: tak, zapytaj o możliwość znieczulenia gazem rozweselającym - podtlenkiem azotu
Ilość zabiegów w serii: 1
Specjalista: dr Izabela Danielak

JAK WYGLĄDA
PLASTYKA WARG SROMOWYCH W CENTRUM DER-MED?

Zabieg ten wyko­ny­wany lase­rem MonaLisa Touch, rela­tyw­nie osią­gają dużo lep­sze wyniki od pro­ce­dur prze­pro­wa­dza­nych przy uży­ciu skal­pela. Laser sty­mu­luje koagu­la­cję tkanki, dzięki czemu nie wystę­puje krwa­wie­nie. Zmniejsza to ryzyko powsta­wa­nia blizn poope­ra­cyj­nych, redu­kuje obrzmie­nie obszaru zabie­go­wego oraz dys­kom­fortu po zabiegu i rady­kal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji. Laser nie tylko mode­luje zewnętrzne intymne obszary ciała kobiety, ale też zwięk­sza zwar­tość i ela­stycz­ność tkanki poprzez sty­mu­la­cję pro­duk­cji kola­genu.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 12 292 03 03 lub napisz e-maila na adres recepcja.krakow@dermed.pl